XOXO Red: Faux Sparkle White Sweatshirt

These sweatshirts are sure to be a hit!
XOXO Red: Faux Sparkle White Sweatshirt